Algemene voorwaarden One of the Guys B.V.

Nederlands Scroll down for English

Om alles in goede banen te leiden, zijn voor onze evenementen een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
De huisregels zijn samengesteld uit de huisregels van de evenementenlocaties, aangevuld met regels van One of the Guys B.V.. Door het kopen van een kaartje stem je in met onderstaande regels:

 1. Kaartjes mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties zonder toestemming van de organisatie
 2. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.
 3. Meerdaagse combitickets zijn persoonsgebonden en kunnen gedurende de festivaldagen niet gedeeld worden met anderen.
 4. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes) wordt de toegang ontzegd en wordt aangifte gedaan bij de politie.
 5. Alcohol wordt niet onder 18 geschonken. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 6. Bij binnenkomst wordt gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de festivallocatie worden ontzegd.
 7. Het is verboden mee te nemen:
  – (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u worden overgedragen aan politie.
 8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en / of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.
 9. Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.
 11. De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 12. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 13. Optredens kunnen plaatsvinden in meerdere zalen of tenten en kunnen elkaar overlappen. Voor alle zalen en tenten geldt: vol is vol.
 14. Op de evenementen kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 15. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie.
 16. Persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen – je e-mail adres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.
 17. Het is verboden in de overkappingen, tenten en gebouwen te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes.
 18. Het in bezit hebben, voor handen hebben en handel in soft- harddrugs is verboden. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden.
  -U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of hard drugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.
 19. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de festivalorganisatie.
 20. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.
 21. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
 22. Overtreding van de huisregels kan leiden tot permanente verwijdering.
 23. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
 24. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.
 25. Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.
 26. Spuitbussen zijn niet toegestaan. In het geval van zonnig weer is het toegestaan om knijpflesjes of pompflesjes zonnebrand mee te nemen, tot een maximale hoeveelheid van 200ml.

Campingreglement

Onderstaand reglement geld als aanvulling op het algemene festival reglement.

 1. De organisatie heeft het terrein in bruikleen. Zorg er mede voor dat we het netjes achterlaten.
 2. Kamperen is alleen toegestaan op de officiële camping.
 3. Entreetickets worden bij de campingentree omgewisseld voor een polsbandje. Dit polsbandje is niet overdraagbaar. Zonder polsbandje wordt de toegang tot de camping geweigerd.
 4. Tenten dienen geplaatst te worden op aangeven van de stewards in de aangewezen vakken.
 5. Open vuur is verboden.
 6. Gas: Er mag geen gebruik worden gemaakt van wegwerpgasflesjes.
 7. (Huis) dieren zijn verboden.
 8. Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
 9. Per persoon is het toegestaan om eenmalig 4 liter bier, wijn en/of frisdrank mee te brengen. Dit kan bij het inleveren van het ticket mee naar binnen, daarna niet meer. Hierbij is het ook toegestaan om een passende hoeveelheid eten mee te nemen. Er is een supermarkt aanwezig op het campingterrein. Hier worden voedsel, non-alcoholische drank, blikken bier en non-food goederen verkocht. Drank met een alcoholpercentage van meer dan 15% is niet toegestaan.
 10. Aggregaten zijn om veiligheids- en overlastredenen verboden op de camping.
 11. Er zijn sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig op het campingterrein. Houd deze schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers. Bij de ingang van de camping worden vuilniszakken uitgedeeld.
 12. Op de camping is een constante bewaking aanwezig in de vorm van zowel camera’s als stewards en beveiligers op het veld. Bij ongeregeldheden zijn zij bevoegd je van het terrein te verwijderen. Voor calamiteiten wordt verwezen naar deze beveiligingsmensen en/of naar de post bij de ingang. Er is een EHBO-post op de camping aanwezig.
 13. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners. Het is verboden luide muziek te draaien na het sluiten van het festival.
 14. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.
 15. De organisatie kan naar eigen inzicht personen de toegang weigeren of verwijderen van het campingterrein.
 16. Het is toegestaan om zonnebrand mee te nemen
 17. Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. We wensen je veel plezier toe!

Camperreglement

Indien de camping de gelegenheid voor campers bied, geldt onderstaande reglement als aanvulling op het campingreglement. Bekijk hiervoor zelf goed desbetreffende festivalwebsite.

 1. Er is een apart gedeelte voor caravans, vouwwagens en campers. Een camper is een voertuig dat door de RDW als camper wordt gekeurd. Het is, mede om veiligheidsredenen, verboden op dit gedeelte tenten te zetten. Personenauto’s worden niet toegelaten op het campingterrein. Dit geldt ook voor auto’s van het type Caddy of Combo. Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze eerst plaatsen op aanwijzing van het personeel, waarna de auto op de parkeerplaats kan worden geparkeerd. Er is een ruime parkeerplaats op loopafstand van de camping.
 2. Campers en caravans dienen geplaatst te worden op aangeven van de stewards in de aangewezen vakken.
 3. Voertuigen langer dan 8,5m dienen vooraf een e-mail te sturen naar de organisatie om toestemming te vragen.

English

Terms & conditions – Event Warehouse

To ensure that everything goes smoothly, a number of rules have been drawn up for our events which must be followed.
The house rules are composed from the house rules of the event locations, supplemented with rules from Event Warehouse.

By buying a ticket you agree with the following rules:

 1. Tickets may not be resold or given away for promotional campaigns without the permission of the organization.
 2. Purchased tickets cannot be returned.
 3. Multi-day combi tickets are personal and cannot be shared with others during the festival days.
 4. When detecting irregularities (such as false tickets), access is denied and the police will be reported.
 5. Alcohol is not given under 18. In case of doubt, a proof of identity is requested.
 6. A search will be made when entering. If no cooperation is granted, access to the festival location can be denied.
 7. It is forbidden to take with you:
  – (Alcoholic) drinks and food in whatever packaging, glassware, cans, plastic bottles, spray cans, laughing gas cartridges, fireworks, (fire) weapons, drugs and other dangerous objects under penalty of seizure. Upon detection, you will be transferred to the police.
 8. Visitors are obliged to comply with regulations and / or instructions from the organization or staff of the event.
 9. Threats, vandalism, damage, abuse, intimidation, aggression, discrimination, racism and sexual harassment are prohibited on pain of removal.
 10. The organization reserves the right to refuse or remove persons from the location without giving a direct statement of reasons.
 11. The organization and the festival location can not be held liable for any injury, material and immaterial damage to visitors and property. The organization can not be held liable for loss, damage or theft of property.
 12. The program is subject to change. Tickets can not be returned if one or more acts are canceled. An attempt will be made to offer a replacement program.
 13. Performances can take place in several halls or tents and can overlap. For all halls and tents applies: full is full.
 14. At the events, photos or recordings can be made for reporting, website, promotional purposes etc. By buying a ticket and entering the festival location, the visitor gives permission to the organization to use these recordings for these purposes.
 15. The organization can deny access to people or remove them from the location for misbehavior.
 16. Personal details (such as e-mail address or physical address) can be used to send promotional campaigns and newsletters. With buying a ticket you agree with this. It is always possible to unsubscribe from such mailings. These mailings can come from other events – your e-mail address will never be shared with external organizations for marketing.
 17. It is forbidden to smoke in the roofs, tents and buildings, with the exception of the designated locations and / or spaces.
 18. Possession and trade in soft-hard drugs is forbidden. If necessary, the police will be alerted. You can voluntarily relinquish your soft and / or hard drugs in the designated delivery bin at the entrance.
 19. The distribution of leaflets, flyers and sales of goods at the festival location and immediate surroundings is prohibited, unless written permission has been granted by the festival organization.
 20. It is forbidden to take (plastic) glasses or refreshments outside the festivalsite.
 21. Animals and pets are not allowed and are therefore not admitted.
 22. Violation of the house rules can lead to permanent removal.
 23. No access to the event is granted to people who wear clothing related to groups, political preferences or clubs. For example, motorcycle clubs (jacks with reference signs), political parties, football clubs (shirts) and similar
 24. In situations where the house rules do not provide, the organization / location decides.
 25. Go easy on your ears and be sure to wear ear plugs if the sound level exceeds 80 dB(A). Ear plugs can be obtained at the event.
 26. Spraycans are not allowed. In case of sunny weather, it’s allowed to bring sunscreen, in tubes of bottles with pumps, and with a maximum volume of 200ml.

Campsite

The following rules apply as a supplement to the general festival regulations.

 1. The organization has the site on loan. Ensure that we leave it tidy.
 2. Camping is only allowed on the official campsite.
 3. Entrance tickets will be exchanged at the campsite entrance for a wristband. This wristband is not transferable. Without wristband, access to the campsite is denied.
 4. Tents must be placed on the stewards’ instructions in the designated boxes.
 5. Open fire is forbidden.
 6. Gas: Do not use disposable gas bottles.
 7. Animals and pets are forbidden.
 8. The use of glassware is not permitted.
 9. It is permitted to bring 4 liters of beer, wine and / or soft drinks once per person. This can be done with the return of the ticket, after that it is no longer possible. It is also allowed to bring a suitable amount of food. There is a supermarket on the campsite. Food, non-alcoholic drinks, cans of beer and non-food goods are sold at the supermarket. Drinks with more than 15% alcohol are not allowed.
 10. Aggregates are forbidden for safety and overlapping reasons at the campsite.
 11. There are sanitary facilities (running water, showers) available on the campsite. Keep it clean. Deposit waste in the appropriate containers. Garbage bags are handed out at the entrance of the camp site.
 12. There is constant monitoring at the campsite in the form of cameras, stewards and security guards on the field. In case of disturbances they are authorized to remove you from the site. For calamities reference is made to these security people and / or to the post at the entrance. There is a first aid post at the campsite.
 13. Think of the night’s rest of fellow campers and local residents. It is forbidden to make or play loud music after closing the festival.
 14. The organization can not be held liable for personal injury and / or loss or damage to goods.
 15. The organization can, at its own discretion, refuse or remove access from the campsite.
 16. It’s allowed to bring sunscreen.
 17. Once again, we urge you to comply with these rules. We wish you a lot of fun!

Campers & caravans

When the campsite offers space for campers, the rules below are an addition to the campsite rules

 1. There is a seperate area for caravans and campers. A camper is a vehicle which is approved by the RDW (Dutch party) as a camper. For safety reasons, it is forbidden to place tents at this part. This also accounts for cars with the type Caddy or Combo. People with a caravan can place their caravan first, and park their car afterwards.
 2. Campers and caravans need to be placed on instructions of the stewards.
 3. Vehicles longer than 8,5m need to send an e-mail to the organisation to get permission